Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Privatlivspolitik

Herunder kan du læse om TACK Internationals privatlivspolitik.

Dataansvarlig

TACK Training International Danmark A/S, cvr-nr. 21400947, Rosenvængets Allé 25, 2100 København Ø, tlf.nr. 70 10 12 01, info@tack.dk; er dataansvarlig for oplysninger, vi modtager i forbindelse med driften af vores virksomhed i forhold til kunder og leverandører.

Vores kontaktoplysninger er tlf.nr. 70 10 12 01 og mailadresse info@tack.dk.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på mailadresse info@tack.dk.

 

Formål og retsgrundlag

TACK Training International Danmark A/S driver virksomhed indenfor hovedområderne uddannelse og udvikling og indgår således aftaler med kunder og leverandører, ligesom TACK Training Internati-onal Danmark A/S afgiver tilbud til kunder og deltager i udbud. De personoplysninger, der behandles, vedrører tillige enhver fysisk person, der repræsenterer kunden eller leverandøren, herunder disses medarbejdere samt modtagere af tilbud, herunder i forbindelse med deltagelse i udbud.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne omfatter kundens og leverandørens kontraktfor-hold med TACK Training International Danmark A/S, herunder i forbindelse med tilbudsgivning og dialog om ydelser, og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er således TACK Training International Danmark A/S’ indgåelse, forhandling og opfyldelse af kontraktforhold, blandt andet i forbindelse med uddannelse og udvikling af kunden og dennes medarbejdere.

 

Kategorier af personoplysninger

Som led i kunde- og leverandøradministrationen behandler TACK Training International Danmark A/S personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, e-mail, adresse, telefon og mobilnummer, cvr-nr., bankoplysninger. Behandlingen af personoplysningerne vil kun finde sted, i det omfang det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller TACK Training International Danmark A/S i forbindelse med den generelle kunde- og leverandøradministration, herunder de kontraktlige forpligtelser mellem parterne.

 

Modtagere af personoplysninger

TACK Training International Danmark A/S stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

TACK Training International Danmark A/S videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at varetage kundens og leverandørens interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være tredjeparter, som f.eks. transportører, konsulenter, offentlige myndigheder, hoteller, kursuscentre, herunder selvejende undervisningsinstitutioner, hvis det er påkrævet efter lovgivningen, at personoplysninger skal videregives, eller hvis det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller TACK Training International Danmark A/S.

TACK Training International Danmark A/S overlader personoplysninger til systemleverandører i hen-hold til databehandlingsaftaler med det formål at bruge it-systemer.

 

Opbevaringsperiode

TACK Training International Danmark A/S opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der ikke er en relevant interesse, vil opbevaringen ske i indtil 5 år.

De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • Ret til at få indsigt i de oplysninger der behandles
  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger inden tidspunktet for dens almindelige generel-le sletning
  • Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende el-ler forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • Ret til at modtage de registrerede oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæs-bart format, og at få overført personoplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

 

Sikkerhed

TACK Training International Danmark A/S har vedtaget regler om informationssikkerhed, som inde-holder instrukser og foranstaltninger, som beskytter personoplysningerne mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

TACK Training International Danmark A/S udvikler løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at systemerne er sikre og beskyttede.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som resulterer i en for kunden eller leverandøren høj risiko for it-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller væsentlig ulempe, vil TACK Training International Danmark A/S hurtigst muligt give meddelelse om sikkerhedsbruddet.

Henvendelser om at få adgang til data, få dem rettet eller slettet eller om indsigelser mod TACK Training International Danmark A/S’ databehandling, vil blive besvaret hurtigst muligt og senest 1 må-ned efter modtagelsen af henvendelsen. Klager over TACK Training International Danmark A/S’ be-handling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatlsynet.dk