Vilkår ved tilmelding til TACKs åbne kurser

For at du kan få størst mulig sikkerhed for afholdelse af vores kurser, har vi nogle vilkår, som er gældende ved tilmelding af åbne kurser hos TACK.

Du kan læse vores vilkår nedenfor. Her kan du finde information omkring kursusafmelding, kursusflytning, betaling m.v.

Hvis du har spørgsmål til betingelserne ved tilmelding eller du ønsker hjælp til din tilmelding, er du altid velkommen til at kontakte os på 70101201, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ønsker du at bestille et kursus, kan du gøre det her.

Afmelding

Ved tilmelding til TACKs åbne kurser, kan du frit og uden beregning melde fra indtil 6 uger før kursusstart.
Ved afmelding indenfor 6 uger til kursusstart betales fuld listepris samt eventuelle internatomkostninger.
Bemærk venligst at afmelding altid skal ske skriftligt og at denne altid bekræftes skriftlig fra TACKs side

Flytning

Hvis du ønsker at flytte din kursusplads fra et tidspunkt til et andet, kan dette lade sig gøre mod et gebyr på 50% af listeprisen plus eventuelle internatomkostninger. Dvs. du betaler fakturaen for kurset, du ønsker at flytte fra, og tilmelder dig et nyt hold til 50% af kursets listepris. Tilmeldingen til det nye hold er bindende efter de almindelige vilkår, når der er 6 uger til kursusstart. Dog kan flytning af en kursusplads kun ske én gang og dette skal aftales før opstart af det oprindelige kursus. Ved flytning nr. 2 betales fuld listepris.

I stedet for afmelding eller flytning kan man altid lade en kollega overtage ens plads på kurset*. Dette tilbud er gældende indtil 24 timer fra kontakten til TACK, hvor meddelelse om afmelding eller flytning er givet.

*) Hvis der er tale om et uddannelsesforløb (fire eller flere kurser sat sammen til samme deltager) afhænger det af kursets indhold, hvorvidt pladsen kan erstattes af en kollega. Såfremt det er muligt, betales differencen svarende til den rabat, som uddannelsesforløbet udløste ved køb.

Uddannelsesforløb

På uddannelsesforløb (fire eller flere kurser sat sammen til samme deltager) ydes 20% rabat på det totale beløb. Rabatten udløses i forbindelse med de sidste kurser i forløbet. Der ydes ikke yderligere rabat ud over de 20%.

Betalingsbetingelser

Faktura for kurset fremsendes automatisk 5 uger før afholdelse og forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.
Betaling er netto kontant såfremt kursustilmelding sker indenfor 14 dage til kursusstart.
Uddannelsesforløb faktureres af 2 omgange, hhv. 5 uger før første kursus og 5 uger før tredje kursus.

Internatkurser

Der må påregnes omkostninger til ophold og forplejning. Beløbet afregnes med TACK, som fremsender faktura.

Forbehold

For at du som deltager skal få maksimalt udbytte af vores kurser, er deltagerantallet begrænset på alle TACKs kurser. Vi forbeholder os dog retten til at aflyse et kursus, hvis det skønnes, at et for lille deltagerantal ikke vil give den enkelte deltager det optimale kursusudbytte.

Vi forbeholder os retten til at udskifte en annonceret underviser med en anden underviser med samme kompetencer.

Vi forbeholder os retten til at ændre kursussted indenfor en radius af 30 km fra det i kursuskalenderen angivne kursussted.

Vi forbeholder os retten til at udskyde afholdelsen af kurset til et senere tidspunkt, eller at gennemføre dette som et online/virtuelt kursus uden fysisk fremmøde, hvis vi vurderer, at det måtte være hensigtsmæssigt, f.eks. som følge af pludseligt opstået sygdom blandt undervisere, pludselig aflysning fra udbydere af lokaler, anbefalinger eller påbud fra myndigheder mod forsamling af et større antal personer.


Book dit kursus her.

Privatlivspolitik - Behandling af personoplysninger hos TACK Training International Danmark A/S


Dataansvarlig

TACK Training International Danmark A/S, cvr-nr. 21400947, Rosenvængets Allé 25, 2100 Køben-havn Ø, tlf.nr. 70 10 12 01, info@tack.dk; er dataansvarlig for oplysninger, vi modtager i forbindelse med driften af vores virksomhed i forhold til kunder og leverandører.

Vores kontaktoplysninger er tlf.nr. 70 10 12 01 og mailadresse info@tack.dk.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på mailadresse in-fo@tack.dk.

Formål og retsgrundlag

TACK Training International Danmark A/S driver virksomhed indenfor hovedområderne uddannelse og udvikling og indgår således aftaler med kunder og leverandører, ligesom TACK Training Internati-onal Danmark A/S afgiver tilbud til kunder og deltager i udbud. De personoplysninger, der behandles, vedrører tillige enhver fysisk person, der repræsenterer kunden eller leverandøren, herunder disses medarbejdere samt modtagere af tilbud, herunder i forbindelse med deltagelse i udbud.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne omfatter kundens og leverandørens kontraktfor-hold med TACK Training International Danmark A/S, herunder i forbindelse med tilbudsgivning og dialog om ydelser, og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er således TACK Training International Danmark A/S’ indgåelse, forhandling og opfyldelse af kontraktforhold, blandt andet i forbindelse med uddannelse og udvikling af kunden og dennes medarbejdere.

Kategorier af personoplysninger
Som led i kunde- og leverandøradministrationen behandler TACK Training International Danmark A/S personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, e-mail, adresse, telefon og mobilnummer, cvr-nr., bankoplysninger. Behandlingen af personoplysningerne vil kun finde sted, i det omfang det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller TACK Training International Danmark A/S i forbindelse med den generelle kunde- og leverandøradministration, her-under de kontraktlige forpligtelser mellem parterne.

Modtagere af personoplysninger
TACK Training International Danmark A/S stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

TACK Training International Danmark A/S videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at varetage kundens og leverandørens interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være tredjeparter, som f.eks. transportører, konsulenter, offentlige myndigheder, hoteller, kursuscen-tre, herunder selvejende undervisningsinstitutioner, hvis det er påkrævet efter lovgivningen, at person-oplysninger skal videregives, eller hvis det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller TACK Training International Danmark A/S.

TACK Training International Danmark A/S overlader personoplysninger til systemleverandører i hen-hold til databehandlingsaftaler med det formål at bruge it-systemer.Opbevaringsperiode

TACK Training International Danmark A/S opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der ikke er en relevant interesse, vil opbeva-ringen ske i indtil 5 år.

De registreredes rettigheder
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:
  • Ret til at få indsigt i de oplysninger der behandles
  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger inden tidspunktet for dens almindelige generel-le sletning
  • Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende el-ler forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • Ret til at modtage de registrerede oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæs-bart format, og at få overført personoplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

Sikkerhed
TACK Training International Danmark A/S har vedtaget regler om informationssikkerhed, som inde-holder instrukser og foranstaltninger, som beskytter personoplysningerne mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kend-skab til dem.

TACK Training International Danmark A/S udvikler løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at systemerne er sikre og beskyttede.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som resulterer i en for kunden eller leverandøren høj risiko for it-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller væsentlig ulempe, vil TACK Training International Danmark A/S hurtigst muligt give meddelelse om sikkerhedsbruddet.

--oo00oo--

Henvendelser om at få adgang til data, få dem rettet eller slettet eller om indsigelser mod TACK Training International Danmark A/S’ databehandling, vil blive besvaret hurtigst muligt og senest 1 må-ned efter modtagelsen af henvendelsen. Klager over TACK Training International Danmark A/S’ be-handling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatlsynet.dk

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved